[14.04.06] MBC '진짜 사나이' 티파니 전화 연결

분류없음 2014.05.07 22:04

 

 

 

 

 

 

 

Yo Yo TIFFANY!

 

 

영어 짱잘해..(예쓰아이캔..ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ_ㅠ)

 

 

우리 묭누나 컬러링이 태연&종현의 "숨소리"넹!!ㅎㅎㅎ

 

 

 같은 소속사 '헨리'를 위해 흔쾌히 도움을 주기 위해!ㅎ  착하당

 

 

나도 실제로 전화 할 수만있따면... 티파니 맞냐고 계속 물어봤을꺼같애..ㅋㅋㅋㅋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

저두~사랑합니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

예쓰아...ㅠㅠㅠ분대장 너무 부러워..ㅠㅠ

 

 

파니누나 목소리봐...ㅠㅠㅠㅠ

 

 

짱 이뻐..ㅠㅠ  

 

 

꿈이라도 좋아 나에게 전화 한통만 했으면 좋겠어..